uczestnicy

Kurs został zaprojektowany specjalnie dla dzieci i młodzieży (11-16 lat) oraz nauczycieli i pedagogów pracujących z dziećmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Pilotaż obejmuje 24 uczniów, korzystających ze wsparcia świetlic socjoterapeutycznych „Gniazdo” i 9 pedagogów.

 “Gniazda” to specjalistyczne placówki wsparcia dziennego w Warszawie (świetlice socjoterapeutyczne). Ich zadaniem jest wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji, pomoc rodzinie i dzieciom. Współpracują ze szkołą, ośrodkami pomocy społecznej i innymi instytucjami poprzez działania wychowawcze, opiekuńcze, edukacyjne, socjoterapeutyczne i kompensacyjne.

Po pilotażu narzędzie edukacyjne będzie służyło do pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym zarówno w edukacji formalnej jak i nieformalnej.

Scroll to Top